CODE OF CONDUCT

Interne gedragscode Documentaire Producenten Nederland *

Een lid is zich ervan bewust dat het lidmaatschap van de vereniging de filmsector en de samenleving de garantie biedt, dat het lid een professionele filmproducent is. Het lid zal uit dien hoofde, in overeenstemming met de eer en het aanzien van het beroep optreden.

1. Een lid zorgt dat zijn / haar onderneming over voldoende deskundigheid en vakbekwaamheid beschikt om zijn / haar filmprojecten naar geldende maatschappelijke maatstaven te kunnen ontwikkelen, produceren en exploiteren.
2. Een lid zal handelen in overeenstemming met statuten, huishoudelijk reglement en besluiten van de Algemene Ledenvergadering en het bestuur van de vereniging.
3. Een lid heeft de verplichting zich in te spannen, om afspraken die de vereniging met derden heeft gemaakt, na te komen. Wanneer een lid de vereniging schriftelijk volmacht heeft gegeven om namens hem bindende afspraken te maken, heeft het lid een resultaatsverplichting om deze afspraken na te komen.
4. Een lid gaat met alle contractpartijen, waaronder financiers en opdrachtnemers, facilitaire bedrijven en filmdistributiebedrijven, overeenkomsten aan waarin de wederzijdse rechten en plichten van het lid en de contractpartij deugdelijk zijn vastgelegd.
5. Een lid zal zijn contractpartijen, waaronder financiers en opdrachtnemers, facilitaire bedrijven en filmdistributiebedrijven, geen verkeerde voorstelling van zaken geven omtrent zijn expertise betreffende het produceren van een documentaire, noch over de status van zijn onderneming, de financiering of de kosten van een project.

6. Een lid zal, voor zover niet in collectieve afspraken is vastgelegd, de individueel overeengekomen afspraken met zijn werknemers en anderen die arbeid voor hem verrichten of diensten verlenen, nakomen.
7. Een lid zal in zijn externe communicatie een zo accuraat mogelijk weergave van relevante feiten en omstandigheden geven.
8. In concurrentie met collega-filmproducenten zal het lid handelen overeenkomstig de regels van eerlijke mededinging, zoals in het maatschappelijk verkeer gangbaar wordt geacht.
9. Een lid zal zich respectvol opstellen ten aanzien van een ander lid en diens werk.
10. Een lid houdt rekening met de gevolgen van de beroepsuitoefening voor de samenleving en de omgeving. Een lid zal, indien hij / zij door de pers wordt benaderd over zaken en standpunten die betrekking hebben op de vereniging, doorverwijzen naar het bureau van de vereniging.
11. Een lid zal met betrekking tot verenigingszaken niet zelf de publiciteit zoeken.
12. Een lid dat gebruik maakt van publieke financiering, heeft ten opzichte van de samenleving een bijzondere verantwoordelijkheid om deze middelen te besteden overeenkomstig de daaraan verbonden voorwaarden

* deze gedragscode is met goedkeuring overgenomen van Film Producenten Nederland (FPN), inclusief herformulering van artikel 5 door de DPN.

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Documentaire Producenten Nederland op 12 mei 2016

Documentaire Producenten Nederland

  • Facebook - DPN

 © 2018 | Thanks for your visit!